Fit for Growth

Pomagamy najlepszym firmom na świecie stać się silniejszymi i bardziej gotowymi na rozwój.

Czy Twoja firma jest gotowa na stawienie czoła intensywnym wyzwaniom, przed którymi stoi dziś biznes?

Nasze podejście Fit for Growth* to sprawdzony model uwalniania wydajności, który pomaga firmom zarządzać kosztami w bardziej strategiczny sposób, umożliwiając im obniżenie kosztów i jednoczesny wzrost. Oferujemy jasną ścieżkę wyjścia silniejszym z kryzysu COVID-19, pomagając w ponownej ocenie strategicznych priorytetów w całym łańcuchu wartości, aby rozwijać się w nowych realiach.

*Fit for Growth is a registered service mark of PwC Strategy& LLC in the United States.

Playback of this video is not currently available

Aby dowiedzieć się więcej o naszym wspólnym podejściu do transformacji biznesowej, sprawdź naszą książkę: Fit for Growth

Dowiedz się więcej


Odporność operacyjna: Dowiedz się, jak zarządzać codziennym ryzykiem, dostosować się do nieprzewidzianych zakłóceń i przygotować się na nową normalność

The Fit for Growth mini book

Zajrzyj do mini książki Fit for Growth, która jest streszczeniem książki Fit for Growth wydanej przez Wiley

The 3 things all high-performing companies do

Co odróżnia najlepsze firmy na świecie od ich rywali? Zobacz, jak stają się one zdolne do wzrostu poprzez budowanie konkurencyjnej siły i redukcję warstwy korporacyjnej.

Jak nasze usługi pomagają najlepszym firmom na świecie

Transformacja End-to-end Fit for Growth

Przyjmujemy całościowe spojrzenie na łańcuch wartości, aby pomóc naszym klientom w całym procesie przygotowania do wzrostu. Rozpoczynamy od oceny strategii firmy i określenia kilku wyróżniających ją zdolności, których potrzebuje, aby się rozwijać.

Następnie pomagamy zinstytucjonalizować bardziej strategiczne podejście do zarządzania kosztami, przesuwając inwestycje na "dobre" koszty, a z dala od "złych", przekierowując wydatki na obszary, które stanowią podstawę zrównoważonego, długoterminowego wzrostu.

Transformacja biznesowa Fit for Growth często dotyka każdą część firmy - a nasze podejście oparte na współpracy ma na celu wsparcie klienta na każdym etapie tej podróży.

Projektowanie modelu operacyjnego

Pomagamy naszym klientom zaprojektować i wdrożyć dopasowany do ich potrzeb model operacyjny, który w sposób holistyczny wspiera ich strategię i wykorzystuje ludzi i kulturę firmy - wszystkie formalne i nieformalne elementy, które wpływają na sukces.

Nasze unikalne podejście do DNA organizacji pomaga skupić się na podstawowych czynnikach, które razem definiują "osobowość" organizacji i pomagają wyjaśnić jej działanie. Uporządkowanie takich czynników jak podejmowanie decyzji i przepływ informacji - w ramach struktury i kultury organizacyjnej - spowoduje, że Twoja organizacja uwolni swój pełen potencjał.

Dowiedz się więcej

Optymalizacja kosztów overhead

Pomagamy naszym klientom w optymalizacji funkcji wspierających, aby jak najlepiej realizować ich strategię i osiągnąć większą efektywność kosztową.

Wspieramy naszych klientów w pełnym spektrum wdrażania, w tym w benchmarkingu, przyjmowaniu modeli "odchudzonej" centrali, tworzeniu i optymalizacji centrów usług wspólnych, wykorzystywaniu korzyści płynących z outsourcingu i offshoringu, przeprojektowywaniu całościowych procesów biznesowych oraz zarządzaniu popytem wewnętrznym w celu maksymalizacji efektywności kosztów ogólnych.

Dowiedz się więcej

Zakupy

Pomagamy naszym klientom przekształcić zaopatrzenie w niezbędną część ich celów strategicznych i ogólnej konkurencyjności.

Współpracujemy z firmami w celu poprawy ich możliwości sourcingowych, aby uzyskać znaczące oszczędności zarówno w zakresie materiałów i usług bezpośrednich, jak i pośrednich, a także w celu zarządzania zmianami w organizacji sourcingowej, partnerstwach, IT i zarządzaniu wydajnością.

Dowiedz się więcej

Manufacturing Excellence

Pomagamy naszym klientom w optymalizacji ich możliwości produkcyjnych poprzez pomoc w ocenie ogólnej konkurencyjności produkcji, określeniu statusu technologii produkcyjnych, zdefiniowaniu właściwych koncepcji make-versus-buy oraz tworzeniu nowych globalnych sieci produkcyjnych.

Wspieramy ich również w prowadzeniu programów poprawy kosztów, budowaniu zarządzania lean i zdolności Lean Six Sigma, a także w poprawie jakości i wydajności.

Dowiedz się więcej

Doskonałość operacyjna usług

Pomagamy naszym klientom opracować i wdrożyć lepsze sposoby zarządzania złożonością.

Wspieramy ich w projektowaniu produktów i usług, które maksymalizują podobieństwa i minimalizują różnice, definiując każdy produkt lub usługę w sposób upraszczający zarówno innowacje, jak i dostawy.

Współpracujemy z naszymi klientami w celu skoncentrowania technologii i procesów w systemie dostaw, aby go uprościć, a także pomagamy we wdrażaniu dostosowanych do potrzeb strumieni biznesowych, które segmentują infrastrukturę wspierającą procesy, zwykle w oparciu o stabilność, przewidywalność lub trudność.

Dowiedz się więcej

Optymalizacja łańcucha dostaw

Pomagamy łańcuchom dostaw naszych klientów w osiąganiu wzrostu przychodów dzięki zasięgowi geograficznemu i zróżnicowanym usługom oraz w osiąganiu poprawy wyników finansowych dzięki skali i wydajności.

Współpracujemy z firmami w celu opracowania i wdrożenia zestawu możliwości optymalizacji sieci, produkcji i dystrybucji, dostosowania przepływów produktów, zarządzania złożonością, zintegrowania zarządzania popytem i planowania operacyjnego, a także zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ciągłego doskonalenia.

Dowiedz się więcej

Doskonałość marketingu i sprzedaży

Pomagamy naszym klientom rozwijać się w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku, w którym klienci nie zawsze mają rację, ale z pewnością wiedzą, czego chcą.

Nasze podejście obejmuje optymalizację miksu marketingowego, analizę wykorzystania modeli go-to-market opartych na segmentach klientów vs modeli go-to-market opartych na produktach, poprawę kanałów sprzedaży, ich efektywności, usprawnienie marketingu dzięki wykorzystaniu danych i technologii. 

Dowiedz sie więcej

Innowacje w zakresie produktów i usług

Pomagamy naszym klientom rozwijać silne zdolności innowacyjne, które wspierają ich strategię biznesową poprzez skupienie się na innowacjach, które są zarówno technicznie jak i ekonomicznie uzasadnione.

Doradzamy firmom w zakresie ustalania strategii, wprowadzania potrzebnych zmian procesowych i organizacyjnych oraz opracowywania nowych produktów. 

Dowiedz się więcej

Transformacja IT

Pomagamy naszym klientom odnieść sukces w warunkach "new normal" dla IT: kurczących się budżetów w połączeniu z presją na wzrost przychodów. Nawet w takim środowisku IT może być strategicznym czynnikiem sukcesu biznesowego, jeśli firmy w przemyślany sposób ograniczą koszty i wesprą zdolności tam, gdzie jest to istotne.

Pomagamy firmom zidentyfikować zdolności IT, które są najlepiej dostosowane do ich ogólnej strategii biznesowej, aby zwiększyć wartość. Następnie wspieramy je w zwiększaniu wydajności i efektywności poprzez strategię IT, dopasowanie do biznesu, organizację, zarządzanie, architekturę i infrastrukturę, a także zakupy i outsourcing.

Pomagamy firmom upewnić się, że inwestują w najważniejsze elementy swojego portfolio IT i motywujemy talenty do osiągania światowej klasy wyników.

Dowiedz sie więcej

Ewolucja kulturowa i zarządzanie zmianą

Pomagamy naszym klientom wykorzystać ich kulturę jako potężne narzędzie w procesie transformacji Fit for Growth, ponieważ inicjatywy ludzkie stanowią różnicę między sukcesem a porażką każdego dużego programu zmian. Kluczem do sukcesu jest praca z kulturą i w jej obrębie. Zaczynamy od zidentyfikowania elementów kultury firmy, które będą wspierać jej strategiczne aspiracje.

Następnie stosujemy systematyczne podejście, pracując z naszymi klientami nad zrozumieniem czynników sprzyjających zmianom i barier, które są unikalne dla ich firmy. Na koniec pomagamy wdrożyć zarówno nieformalne, jak i formalne dźwignie w celu promowania kluczowych zachowań, które zmieniają sposób myślenia i mają długoterminowy wpływ na wyniki.

Dowiedz się więcej

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy& Polska

+48 608 333 277

Email