İçeriğe geç Altbilgiye geç
Search

Menu

Medya

Loading Results

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“PwC” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10’uncu maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Kapsamı, Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi KVKK’ın 5’incı maddelerinde sayılan işleme şartları kapsamında aşağıda detaylıca açıklandığı üzere işlemekteyiz:

Strategy& Alumni Club üyelik işlemlerinizin tamamlanması,

Bu amaç ile Strategy& Alumni  üzerinden toplanan ad-soyad, şirket, e-posta, cep telefonu, Strategy&'de çalıştığınız tarihleri kapsayan bilgileriniz 5/2-f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartı kapsamında işlenmektedir.

Bülten gönderimi ve bilgilendirme,

Bu amaç ile Strategy& Alumni  üzerinden toplanan ad-soyad, şirket, e-posta, cep telefonu, Strategy&'de çalıştığınız tarihleri kapsayan bilgileriniz açık rızanız kapsamında işlenecektir.

İşlem güvenliğinin sağlanması,

Bu amaç ile internet sitemiz üzerinden toplanan işlem güvenliği bilgileriniz (log kayıtlarınız) KVKK madde 5/2-a kanunlarda açıkça öngörülmesi şartı kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve global şirket politikalarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerine uygun olarak;

  • Toplu mail gönderimi için çalışılan hizmet sağlayıcılar,
  • Gerekmesi halinde hak ve menfaatlerimizin korunması için avukatlar ve danışmanlar,
  • Şirket belgelerinin saklanması ile ilgili hizmet alınan arşiv şirketi,
  • ile veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilecek olup açık rızanızın bulunması halinde https://www.strategyand.pwc.com/ websitesi sunucusu ( PriceWaterhouseCoopers, LLP (Amerika) ve merkezi yurtdışında bulunan Google sistemleri üzerinden işlenecektir. Google’ın veri merkezlerinin hangi ülkelerde olduğun ilişkin bilgiyi https://www.google.com/about/datacenters/ linkinden edinebilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
KVKK madde 11 uyarınca, PwC’ye başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemesi;

h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.pwc.com.tr/tr/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi.html linkinde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak veya elektronik ortamda pwcturkiye@hs03.kep.tr adresine veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle tr.dpo@tr.pwc.com adresine konu kısmında ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ ifadesi ile iletmeniz gerekmektedir.

Veri Sorumlusu:

PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

İletişim Adresi: Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler

34357 Beşiktaş İstanbul

Bizi takip edin